DOSBARTH MYFYRDOD CYMREIG - KMC Wales, Swansea

Dosbarth Myfyrdod yn Gymraeg

Dosbarth Myfyrdod yn Gymraeg – Am y tro cyntaf eriod!

Trawsnewid eich Bywyd trwy Myfyrdod

Bydd y dosbarthiadau hyn yn edrych ar –
dysgu i leihau ein profiad o broblemau Mai 10fed
dysgu i ddatblygu meddwl heddychlon a hapus Mai 17eg
lleihau ein dicter 31 Mai
datblygu ein tosturi a chariad Mehefin 7fed
gan wneud ein bywyd yn fwy ystyrlon Mehefin 14eg

Mae’r dosbarthiadau hyn yn ddatblygiad cyffrous a newydd i’n canolfan, wrth gynnig
dosbarthiadau yn Mamiaith Cymru, gyda’i gwreiddiau cyfoethog ac ysbrydol, er budd ein
hunain ac eraill yn y byd heddiw

Ynglŷn â’r Athro

Karen Woodfield

Mae Karen wedi bod yn ymarfer ers 12 mlynedd. Fel dysgwr Cymraeg ail iaith, mae hi wrth ei
fodd yn cael y cyfle i rannu manteision myfyrdod, trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf.

Cost
£5 neu £3 consesiwn

Ble a Phryd
5.30-6.30pm

Theatr Soar
Canolfan Soar
Pontmorlais
Merthyr Tudful
CF47 8UB
Cysylltwch a Gari ar 01685 722176

Meditation Class in Welsh – For the very first time!

Transform your Life through Meditation
with Karen Woodfield

These classes will look at
learning to reduce our experience of problems May 10th
learning to develop a peaceful and happy mind May 17th
reducing our anger May 31st
developing our compassion and love June 7th
making our human life more meaningful June 14th

These classes are an exciting and new development for our centre, offering classes in the Mother tongue of Wales, with its rich and spiritual roots, for the benefit of ourselves and others in the world today.

About the Teacher

Karen Woodfield

Karen has been practising for 12 years. As a second language Welsh learner, she is delighted
to have the opportunity to share the benefits of meditation, through the medium of Welsh for the
first time.

Pricing
£5 per person or £3 unwaged

Place
Theatr Soar
Canolfan Soar
Pontmorlais
Merthyr Tudful
CF47 8UB

Contact Gari on 01685 722176